Platba zdarma: on-line, hotově i kartou při osobním odběru

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI Zdeněk Vykoukal

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Vinařství Vykoukal. Obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Provozovatelem internetového obchodu je 

Ing. Zdeněk Vykoukal, Hostěrádky-Rešov 34, 68352, IČ: 72044969 DIČ: CZ7511304691, tel. 775 184 403, zdenek@vinarstvivykoukal.cz

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

V případě nákupu osoby z EU s platným DPH, je třeba doložit registraci k DPH.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • při zaslání na dobírku v hotovosti nebo platební kartou v místě vyzvednutí zásilky
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému: GoPay
 • bezhotovostně platební kartou při osobním převzetí v naší provozovně Hostěrádky-Rešov 34, 68352
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 115-2224630297/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s.
 • v hotovosti při osobním převzetí v naší provozovně Hostěrádky-Rešov 34, 68352

Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který slouží jako daňový doklad.

Účtenka vystavená prodávajícím podle zákona o evidenci tržeb bude zákazníkovi zaslána na emailovou adresu uvedenou při registraci.

Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli internetovým obchodem činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele.

Internetový obchod je dále oprávněn zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou.

 

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Náklady spojené s balením a dodáním zboží podle zvoleného způsobu a typu doručení vždy uvádíme v objednávce a následném potvrzení objednávky. Osobní odběr zpoplatněn není.
 2. Zvolit si můžete následující způsoby dodání:
  • Messenger
  • Zásilkovna
  • Osobní odběr
 3. V případě volby dopravy je z důvodu podmínek dopravce možné dodat pouze zásilku po šesti kusech zboží a jejich násobcích. Při osobním odběru není množství omezeno.
 4. V případě volby dopravy Vám dodáme zboží na adresu, kterou jste v objednávce uvedli. Máte povinnost zboží na uvedené adrese převzít. Pokud tak neučiníte, zboží bude vráceno zpět prodávajícímu. Pokud si následně vyžádáte opakované doručení zboží, máte povinnost zaplatit opakovaně náklady na dopravu.
 5. Při přebírání zboží od přepravce máte povinnost důkladně zkontrolovat zásilku, zda není poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud závady na obalu nebo přímo na zboží zjistíte, nemáte povinnost zásilku od přepravce převzít. Máte ale povinnost tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci.
 6. Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabýváte vlastnické právo ke zboží a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží na Vás přechází nebezpečí vzniku škody na zboží.
 7. Zboží Vám dodáme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Zboží předáváme přepravci obvykle do 3 pracovních dnů.
 8. Pokud jste při objednání zboží zvolili osobní převzetí, jste povinni zboží vyzvednout do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. O možnosti vyzvednout zboží osobně Vás budeme informovat v potvrzení objednávky/zasláním e-mailové zprávy nebo telefonicky.
 9. Pokud potřebujete způsob platby nebo způsob a čas dodání zboží změnit, kontaktujte nás E-mailem nebo Telefonem.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Ustanovení tohoto článku se na Vás vztahují, jen pokud jste Spotřebiteli.
 2. Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůžete, pokud jste Spotřebiteli, odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
  • poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty,
  • poskytování služeb za úplatu, pokud bylo s plněním započato s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a prodávající mu před uzavřením kupní smlouvy sdělil, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy,
  • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,
  • dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření kupní smlouvy s tím, že mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (přizpůsobeno jeho osobním potřebám),
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • neodkladné opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než vyžádaných náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
  • dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal (obal porušil) a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní zapečetěný obal,
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodání,
  • ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu – datu nebo období,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; při plnění za úplatu, pokud byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a prodávající před uzavřením kupní smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy a poskytl mu potvrzení.
 3. Pokud se nejedná o případy uvedené v předchozím odstavci, můžete odstoupit od Smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.  
 4. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba  (jiná než dopravce) převezmete zboží. Pokud je objednávka rozdělena (více kusů zboží v rámci jedné objednávky, které jsou dodávány samostatně), popřípadě obsahuje několik částí (nebo položek), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od Smlouvy podle předchozího odstavce začíná běžet od dodání posledního kusu zboží nebo poslední části (nebo položky) dodávky zboží. V případě pravidelné dodávky zboží po ujednanou dobu lhůta pro odstoupení od Smlouvy běží od dodání první dodávky zboží.
 5. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči nám. Odstoupení od kupní smlouvy nám můžete například zaslat na adresu: 691 10, Kobylí 832 nebo na E-mail. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, není to však Vaší povinností. Formulář pro odstoupení od Smlouvy Vám zasíláme současně s potvrzením objednávky a je též k dispozici ke stažení samostatně na adrese Internetového obchodu. Přijetí odstoupení od Smlouvy Vám bezodkladně potvrdíme.
 6. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 7. Pokud odstoupíte od Smlouvy podle tohoto článku, vrátíme Vám přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od Smlouvy. Ne však dříve, než nám bude zboží doručeno zpět nebo než nám prokážete, že zboží bylo odesláno na naši adresu – podle toho, co nastane dříve.
 8. Pokud odstoupíte od Smlouvy podle tohoto článku, vrátíte nám zboží včetně veškerého příslušenství a dokumentace ve stavu a hodnotě, v jakém jste jej převzali. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkcemi zboží. Zboží je nepoškozené, pokud nejeví známky nadměrného užívání a není znečištěno či jinak znehodnoceno; pokud je to možné, vrátíte zboží také v původním obalu.  Pokud nejsou splněny podmínky podle předchozích vět (zboží je poškozené, použité apod.), máme nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží. V takovém případě jsme oprávněni započítat částku za vrácení zboží proti našemu nároku na náhradu za snížení hodnoty zboží.
 9. Je-li v naší nabídce několik možností doručení zboží,  vrátíme Vám při odstoupení od Smlouvy a vrácení zboží vždy částku poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. 
 10. Peněžní prostředky Vám v případě odstoupení od Smlouvy vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali, pokud se nedohodneme jinak.
 11. V případě odstoupení od Smlouvy ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pokud zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, náklady spojené s vrácením zboží jsou uvedeny v sazebníku zde. Jsme také oprávněni započítat částku za vrácení zboží proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny za zboží.
 12. Jestliže jste od nás spolu s objednávkou obdrželi i dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti, a v tom případě jste povinni nám tento dárek vrátit.
 13. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoli až do okamžiku, kdy převezmete zboží, a to i bez uvedení důvodu (zejména v případě vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou).
 14. V případě odstoupení od Smlouvy z naší strany Vás bezodkladně informujeme prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu Vám vrátíme stejným způsobem, jako jsme se přijali, popřípadě jiným způsobem, který určíte.

 

6. REKLAMACE - PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva z vadného plnění ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Pro ostatní kupující platí obecná pravidla odpovědnosti za vady uvedená v občanském zákoníku.
 2. Další odstavce tohoto článku se na Vás vztahují, jen pokud jste Spotřebiteli.
 3. Odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména že v době, kdy jste zboží převzali,
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,
  • se zboží hodí k účelu,  pro který jej požadujete a s nímž jsme souhlasili,
  • je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím.
 4. Vedle ujednaných vlastností odpovídáme též za to, že zboží:
  • je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením. Nejsme vázáni veřejným prohlášením, prokážeme-li, že jsme si ho nebyli vědomi nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
  • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, které můžete rozumně očekávat, a
  • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme Vám poskytli před uzavřením Smlouvy.
 5. Neodpovídáme ovšem v případě, pokud bychom Vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost zboží liší, a Vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili.
 6. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete zboží užívat, v případě, že jste vadu vytkli oprávněně.
 7. Vyskytne-li se na zboží vada, můžete uplatnit právo z vadného plnění („reklamaci“) a požadovat:
  • odstranění vady – podle Vaší volby dodáním nové věci bez vady nebo opravou zboží.
   • Nemůžete si však zvolit způsob odstranění vady, pokud je zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. 
   • My můžeme odmítnout vadu odstranit, pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
   • Vadu odstraníme v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom Vám tím nezpůsobili značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který jste zboží koupili.
   • K odstranění vady převezmeme zboží na vlastní náklady. 
   • Nepřevezmete-li zboží v přiměřené době poté, co jsme Vás vyrozuměli o možnosti zboží po opravě převzít, náleží nám úplata za uskladnění.
  • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, a to v těchto případech
   • pokud bychom odmítli vadu odstranit nebo ji neodstranili podle předchozího odstavce,
   • vada se projeví opakovaně,
   • vada je podstatným porušením smlouvy,
   • z našeho prohlášení nebo z okolností by bylo zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
 8. Přiměřená sleva podle předchozího odstavce se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a hodnotou vadného zboží, které jste obdrželi.
 9. Pokud je vada zboží je nevýznamná, od smlouvy podle tohoto článku odstoupit nemůžete. 
 10. Odstoupíte-li od Smlouvy podle tohoto článku, Vrátíme Vám Celkovou cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme zboží nebo co nám prokážete, že jste zboží odeslali. 
 11. Právo z vadného plnění nemůžete uplatnit, pokud jste vadu sami způsobili. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře předchozího používání. Nemáte také práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou jste museli s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, jestliže jsme Vás výslovně ujistili, že zboží je bez vad, anebo pokud bychom vadu lstivě zastřeli.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující na adrese: Ing. Zdeněk Vykoukal, Hostěrádky-Rešov 34, 68352.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy zdenek@vinarstvivykoukal.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Způsob uplatnění reklamace Spotřebitelem

 1. Ustanovení tohoto článku se na Vás vztahují, jen pokud jste Spotřebiteli.
 2. Reklamaci lze uplatnit v našem sídle, na adrese uvedené shora.
 3. V reklamaci uvedete název zboží, popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace, své jméno a příjmení, a kontaktní údaje, na které je možné Vás kontaktovat ohledně vyřízení reklamace (doporučujeme telefonní číslo, adresu a e-mail). Doporučujeme též připojit číslo objednávky pro snadnější identifikaci zboží. Je vhodné, abyste při reklamaci předložili doklad o koupi zboží či jeho kopii nebo jiný dokument, ze kterého bude zřejmé, že zboží bylo zakoupeno od nás. Doporučujeme, abyste nám při uplatnění práva z vady zaslali zboží čisté v obalu zabraňujícím jeho poškození.
 4. V případě, že bude podání, kterým reklamujete zboží, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzveme Vás e-mailem zaslaným na e-mail, který jste uvedli v reklamaci, případně na e-mail uvedený v objednávce zboží, k doplnění reklamace. V takovém případě reklamační řízení začne teprve dnem, kdy nám doručíte doplněné podání. Pokud své podání nedoplníte nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, budeme reklamaci považovat za neopodstatněnou.
 5. Pokud nám nepředáte reklamované zboží se vším příslušenstvím, vrátíme Vám při vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy Celkovou cenu poníženou o cenu nevráceného příslušenství. 
 6. Při uplatnění reklamace Vám zašleme na e-mail písemné potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Pokud u nás uplatníte reklamaci zboží osobně, vydáme Vám potvrzení bezprostředně po převzetí reklamovaného zboží. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. Stav zboží posoudíme v reklamačním řízení.
 7. Reklamace včetně odstranění vady vyřídíme a informujeme Vás o ní nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to na e-mail uvedený v reklamaci, případně na e-mail uvedený v objednávce. Můžeme se ale dohodnout na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty můžete od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 8. O datu a způsobu vyřízení reklamace Vám vydáme potvrzení, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení Vám zašleme na e-mail uvedený v reklamaci, případně na e-mail uvedený v objednávce.
 9. Jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se projeví u zboží v době 2 let od převzetí zboží. Při koupi použité věci se můžeme domluvit na zkrácení uvedené doby až na 1 rok.  Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, která je kratší než jak je uvedeno v předchozích 2 větách, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu. Pokud jste vytkli vadu oprávněně, doba pro vytknutí vady neběží po dobu, po kterou nemůžete zboží užívat.
 10. Dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
 11. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo u nás můžete uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout. Po uplynutí lhůty Vám soud právo nepřizná, pokud namítneme, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Mimosoudní řešení sporů a informace o dohledu

 1. Pokud jste Spotřebiteli, máte podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 – Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce https://www.coi.cz a https://www.coi.cz/informace-o-adr.
 2. Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.
 3. K provozování činnosti jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

 1. Všechna práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy a těchto Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi se řídí právním řádem České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva Spotřebitele dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Případné vzájemné spory mezi Vámi a námi řeší obecné soudy. V případě, že vztah mezi námi a Vámi je vztahem mezi podnikateli vyplývajícím z podnikatelské činnosti, je příslušným soud podle sídla prodávajícího v České republice. 
 3. Prohlašujete, že jste osoba starší 18 let.
 4. Reference v Internetovém obchodě nepoužíváme, proto jsme ani nezavedli žádná opatření k jejich ověřování.
 5. Nejsme vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 6. V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku Internetového obchodu, nejsme odpovědni za nemožnost realizace objednávky.
 7. Ve Smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. dubna 2023.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).